Kirby: Mouse Attack

Rùžovouèký mráèek Kirby, jehož apetit je povìstný, má problém. Gang nenechavých hlodavcù
vystupujících pod jménem „Squeaks“ se zmocnil jeho oblíbené svaèinky a jako by to nebylo málo,
podaøilo se navíc podlé myší bandì ukrást i poèetné poklady Snového Království. Všem fanouškùm Kirbyho (i dalších kvalitních reprezentantù arkádového žánru) je servírována poctivá a oèekávaná
porce vydatné zábavy a jako vítaný dezert pøichází i kopa zpestøujících novinek. Kirby se nauèil množství
nových trikù – mùže napøíklad zapalovat stromy a trávu anebo zmrazit zrádné vodní plochy do celistvého
ledového masivu. Zvláštní postavení mezi ostatními herními pøedmìty zaujímají zmínìné zcizené truhly
s pokladem. Pokud je hráè objeví, musí buï porazit strážící Squeaky, anebo rychle najít cestu k východu,
aby nepadl do jejich zajetí.