King Kong

Slavná filmová klasika na téma „Kráska a pøerostlé zvíøe“ se doèkala nejen zbrusu nového remaku od režiséra Petera Jacksona, ale v podobì poèítaèové hry zavítá i na Nintendo DS. Jednou z nejvìtších deviz, kterou se mùže pyšnit je samozøejmì kvalitní pøíbìh, ale ani ostatní aspekty by za ním podle všeho nemìly zaostávat. Hrát budete jak za stejnojmenného hlavního hrdinu z øíše opù, tak i jeho lidského soka Jacka Driscolla. V pøípadì King Konga budete na dìní nahlížet z pohledu „tøetí osoby“, u Jacka tvùrci hry zvolili pohled „z vlastních oèí“. Úroveò technického zpracování je jedním slovem úžasná a skvìle koresponduje s monumentálností filmové pøedlohy. Opomenut nezùstal ani dotykový displej – díky stylusu bude váš pohyb rychlý a zamìøování pøesné.

Hra nabízí:

– živoucí herní svìt umocòující pùsobivost filmové pøedlohy.

– støídání pohledu tøetí a první osoby v závislosti na zvoleném hrdinovi.