James Bond: Quantum of Solace

James Bond je zpátky, aby urovnal skóre v Quantum of Solace: The Game. Tentokrát je ještì smrtonosnìjší a lstivìji efektivní. Hra tvoøí smìs intenzivní first person akce s unikátními komby z pohledu tøetí osoby, která dávají hráèùm opravdový pocit z toho, jaké je to být posledním tajným agentem používajícím tajnosti, precizní støílení a znalosti smrtících komb k postupu jednotlivými misemi.

Obecné rysy:

  • Pøíbìh vás staví do velmi riskantního svìta z obou filmových pøedloh – Quantum of Solace a Casino Royale, kde ovládáte Jamese Bonda prostøednictvím vnitøní herní konverzace s více výpravnými možnostmi. Vyberte si moudøe – mùžete odemknout nové schopnosti a odhalit bonusové položky.
  • Hra Quantum of Solace pro Nintendo DS pøedstavuje modernizované ovládání, kde se hráèi mohou kradmo pohybovat v zákeøném svìtì a zapojit se do intenzivního boje pouze za použití stylusu pro použití unikátních a pøesvìdèivých zkušeností Jamese Bonda.
  • Vyberte si, jak chcete dokonèit vaše mise. Použijte své špionážní schopnosti, abyste tiše zlikvidovali své nepøátele. Zamiøte na velkou vzdálenost k odstranìní nepøátel se smrtící pøesností. Nebo se zúèastnìte boje v úzké tlaèenici proti inovaènímu systému dotykové obrazovky.
  • Získejte Bond-body, sbírejte lepší pøedmìty a používejte speciální hrací karty, abyste upravili a posílili své schopnosti. Vyberte si, kam chcete vyvíjet svou postavu, abyste posílily svùj oblíbený styl hry. Prozkoumejte svìt a najdìte vzácné a mocné pøedmìty.