James Bond: Quantum of Solace

Quantum of Solace nás zavede opìt do pøostøedí nejznámnìjší britského agenta – 007. Hra vychází pøíbìhovì napùl ze stejnojmenného filmu, zbylých 50% je však vystavìno na událostech pøedchozí bondovky – Casino Royale. Hra dokonce nabízí i rekonstrukci scény, která se nakonec do Casino Royale vùbec nedostala.

Quantum of Solace využívá Call of Duty 4 engine, který byl však mírnì modifikován. Pøestože vìtšinu hry sledujete z first-person perspektivy, jsou ve høe okamžiky, kdy vidíte i na svého svìøence Bonda. K této zmìnì perspektivy dochází zejména pøi lezení na žebøíky, brutální vraždì nepøítele èi stealth manévrech typu pøitlaèení ke zdi, plížení a tak dále. V tu chvíli kamera odzoomuje a Bonda vám ukáže.

Z výše uvedeného rovnìž plyne, že Quantum of Solace nebude pouze støíleèka. Stejnì jako Bond ve filmech se i jeho herní kolega bude snažit masivním pøestøelkám vyhýbat. K dispozici proto budou rùzná bondovská udìlátka a uzpùsobený tomu bude také design úrovní umožòující neslyšnou likvidaci a tichý postup až do urèité fáze, kdy pøestøelku nadiktují hráèi sami vývojáøi. Ovšem i pøesto je Quantum of Solace primárnì akce, žádné závodní mise ani adventurní hrátky ve høe nejsou.