Indiana Jones and the Staff of Kings

Ve zbrusu novém, výpravném dobrodružství si vyzkoušejte, jaké to je být slavným hrdinou! Pøíbìh hry Indiana Jones a Hùl králù nás pøenese do roku 1939, kdy se nevyzpytatelný archeolog vydává na novou výpravu až na druhý konec svìta.

Indy si musí pøipravit biè, pìsti a dùvtip, aby se na cestì z èínské ètvrti San Francisca až do bujných lesù v džunglích Panamy dokázal postavit nesmiøitelným protivníkùm, vèetnì úhlavního nepøítele Magnuse Völlera, v závodì o získání relikvie biblických rozmìrù – Mojžíšovy hole.

Indiana Jones a Hùl králù pøináší dokonale interaktivní prostøedí, ve kterém hráèi vezmou rozum do hrsti, aby využili toho, co jim nabízí prostøedí, pøetvoøili je ve svou zbraò a mazanì a neèekanì se tak zbavili soupeøù. Nechybí také vzrušující, akcí pøekypující okamžiky, které si nezadají se slavnými scénami, jakými jsou Indyho honièka s kolonou automobilù v Dobyvatelích ztracené archy, scéna s dùlním vozíkem v pøíbìhu Indiana Jones a chrám zkázy èi úžasná likvidace tanku v dílu Indiana Jones a poslední køížová výprava.

Herní vlastnosti:

– Ke zdolání protivníkù využijte dokonale interaktivní prostøedí a svùj dùvtip.

– Prozkoumejte exotická místa po celém svìtì ve zcela novém pøíbìhu, ve kterém se vydáte po stopách Mojžíšovy hole.

– S rozumem v hrsti proveïte Indyho obtížným terénem a nezapomeòte, že leccos dokáže pøekonat pomocí svého bièe.

– Zapojte se do lítých pøestøelek a protivníky zlikvidujte díky pøesné mušce a za pomoci prostøedí.

– Postavte se èelem k nepøízni osudu a utíkejte jako o život, napøíklad když budete prchat z boøícího se chrámu, pomocí rychle se støídajících gest na obrazovce.

– Vychutnejte si divoké honièky a øízení dopravních prostøedkù – prolétnìte dvojplošníkem kaòonem, staòte se pánem divokého slona v ulicích Istanbulu a sjíždìjte na raftu rozbouøenou øeku.

– Režim hry se spoluprací vám umožní vyzkoušet se spoluhráèem øadu odvážných kouskù v rùzných herních režimech pøi zcela nových dobrodružstvích se známou postavou, s níž jste pøedtím v Indyho høe nehráli.

– Zpøístupnìte si režim hry pro ètyøi hráèe, ve kterém se s pøáteli støetnete ve skuteèném souboji dvouplošníkù nebo vyzvete tøi své protivníky na tankovou bitvu!

– Objevte v prùbìhu hry více než 20 artefaktù a dalších odmìn.