Imagine Pet Vet

S chovem domácích mazlíèkù všech druhù a velikostí souvisí i dùsledné dohlížení na jejich dobrý zdravotní stav. Jsou okamžiky, kdy se i pøes nejlepší poskytnutou péèi jejich pán èi paní musí obrátit na erudovaného specialistu – odborného zvíøecího lékaøe. A právì jeho roli si v titulu Imagine Pet Vet vyzkoušíte na vlastní stylus! Jakožto pøednosta moderní veterinární kliniky budete léèit psíky, koèky, králíèky, ale dojde i na hospodáøská zvíøata jako napøíklad vepøíka èi konì. S poètem úspìšnì realizovaných zákrokù roste i vaše kvalifikace a platí zde známá rovnice „èím více spokojených zákazníkù, tím vìtší prostøedky k nákupu nového vybavení“.