Horsez

Chovatelská strategie do tøetice všeho koòského. Jak už samotný název napovídá, v tomto pøípadì pùjde o simulaci provozu virtuální koòské stáje. Na výbìr je nìkolik ušlechtilých plnokrevných plemen, stejnì jako bohatá nabídka nejrozmanitìjších chovatelských potøeb a jezdeckých doplòkù. Samozøejmì nechybí možnost zúèastnit se s vašimi chovnými pøeborníky vìhlasných dostihù a v pøípadì výhry nejenom zvýšit prestiž vaší stáje, ale i pøíjemným zpùsobem navýšit váš rozpoèet. Takže WiiMote do ruky a vzhùru do sedla!