Horsez 2

Koníci mají úsmìv na líci!

Tedy vlastnì budou mít – pokud se ovšem jejich pìstování ujmete právì vy! Rozhodnete-li se pro volné pokraèování titulu Horsez, pak se pøipravte na závazek vybudování a udržení prospívající koòské stáje. Titul podporuje ovládání pomocí dotykového displeje Nintenda DS stejnì jako zabudovaný mikrofon, pomocí nìhož mùžete s vašimi zvíøecími svìøenci komunikovat mluveným slovem. Budete-li pøi chovu úspìšní, otevøe se vám pøístup k finanèním prostøedkùm, díky kterým je možné jak rozšíøit poèet èlenù vaší minifarmy, tak i zútulnit zvíøecí pøíbytky a zvýšit kvalitu poskytované péèe.