Harry Potter And The Order of the Phoenix

Úzký vztah mezi knihou, filmem a videohrou je ve høe Harry Potter and the Order of the Phoenixpatrnìjší nìž kdykoli døíve. Hráèi budou moci detailnì prozkoumat mnoho klíèových lokací v Bradavicích i mimo nì, které budou srovnatelné se svým filmových protìjškem, zatímco budou zcela ponoøeni do napínavého dobrodružství korespondujícího s bohatým pøíbìhem knižní pøedlohy.

Harry nastupuje do pátého roèníku svého studia v Bradavicích a zjišuje, že øada èarodìjù se odmítá smíøit s nedávným støetnutím studentù s ïábelským Lordem Voldemortem. Radìji praktikují taktiku „slepoty“ ke zprávì, že se Voldemort vrátil. Ministr kouzel Kornelius Popletal se domnívá, že ctihodný øeditel školy Albus Brumbál lže ohlednì Voldemortova návratu, aby podkopal jeho sílu. Proto jmenuje ministr novým uèitelem Obrany proti èerné magii svou blízkou spolupracovnici Dolores Umbridgeovou, jejíž hlavním úkolem ovšem je hlídat Brumbála, Harryho a ostatní bradavické studenty.Profesorka Umbridgeová se ani nesnaží pøipravit studenty na boj s èernou magií, právì naopak usiluje o to, aby se proti èerné magii nemohl nikdo bránit ani ji neumìl používat. Proto vezme Harry se svými kamarády Hermionou a Ronem situaci do svých rukou. V tajném spolku nìkolika studentù, kteøí si øíkají „Brumbálova armáda“, je Harry uèí, jak se bránit proti èerné magii, a pøipravuje tak odvážné mladé èarodìje na neobyèejnou bitvu, která na nì v blízké budoucnosti èeká.

Díky možnosti hrát za rozmanité postavy, vèetnì Harryho Pottera, Brumbála nebo Siriuse Blacka, nabízí hra Harry Potter and the Order of the Phoenix fanouškùm pøíležitost k získání kouzelnické hùlky, prozkoumání všeho kolem Bradavic a prožití tak jednoho roku, který je pro „Toho, který pøežil“, jedním z nejvíce vzrušujících a nebezpeèných let v životì.