Harry Potter And The Half Blood Prince

Ve høe Harry Potter princ dvojí krve utahuje princ Voldemort smyèku kolem svìta mudlù i svìta kouzel a Bradavice již nejsou tak bezpeèným místem, jako bývaly. Harry má podezøení, že nebezpeèí se mùže ukrývat i uvnitø zámku, ale Brumbál se více soustøedí na svou pøípravu pøed finální bitvou, která se neodvratnì blíží. Spoleènì se snaží o nalezení klíèe k Valdemortovì obranì, a proto se také Brumbál spojí se svým starým pøítelem a kolegou, bezstarostným bonvivánem, profesorem Horaciem Køiklanem, o nìmž si myslí, že zná dùležitou informaci.

Mezitím èelí studenti útoku zcela jiného protivníka – zaèínají se bouøit hormony teenagerù. Harry cítí stále silnìjší náklonnost k Ginny, ale stejnì je na tom i Dean Thomas. Levandule Brownová se rozhodla, že tím pravým pro ni je Ron, jen nepoèítala s èokoládou Rodmily Vaneové! A navíc je tu Hermiona, kterou zmítá žárlivost, ale je rozhodnutá své city skrýt. Milostné vztahy rozkvétají, ale jeden student zùstává stranou. Je rozhodnutý zanechat po sobì stopu, i když velmi temnou. Ve vzduchu je cítit láska, ale také velká tragédie, po které již Bradavice nemusí být nikdy stejné, jako døív.