Happy Feet

Happy Feet je komediální dobrodružná hra postavená na stejnojmenném filmu spoleènosti Warner Bros., která je zasazená do království tuèòákù uprostøed Antarktidy. Hlavním hrdinou je tedy pøirozenì tuèòák jménem Muble, který spoleènì se svými pøáteli zažívá celou øadu dobrodružství. Se svými kamarády se Muble domlouvá prostøednictvím ladných pohybù a hudby, protože je to hudebnì nadaný tuèòák. Mumble se snaží najít „Píseò svého srdce“, ale jeho neschopnost ji nalézt znamená, že nemùže získat lásku milované Glorie, jedné z nejvyhledávanìjších tuèòáèic. Hra sleduje pøíbìh filmu, kde bude hráè moci zažít život z pohledu Mumbleho, jeho bádání, hudbu, tanec a interakci s pøáteli a nepøáteli svìta tuèòákù. Hratelnost a pøíjemný hudební soundrack doplòují napínavé èásti hraní hry. Postavy jsou nadabovány øadou známých hercù, napø. Nicole Kidmanovou, Elijahem Woodem nebo Hughem Jackmanen.

Muble opustí svou kolonii jako outsider, ale vrátí se jako hrdina. Za použití svého talentu k unikátního prstového ukání zachraòuje Øíši tuèòákù…