Gi Joe The Rise of Cobra

Spoleènost Hasbro, jež stojí za figurkou G.I. Joa, která pøedstavuje amerického vojáka, jež slouží své vlasti, uzavøela spolupráci se spoleèností EA, takže po boku oèekávaného filmu vznikala i stejnojmenná hra, která bude zpracována lehce animovaným zpùsobem, aby se pøiblížila i klasickým fanouškùm této legendární figurky.

Pøíbìh hry navazuje na stejnojmenný film a poskytne i vìtší obzor z historie G.I. Joa. K dispozici bude na dvanáct tìchto vojákù, kdy každý bude disponovat svými unikátními vlastnosti, jež budete moci posílit speciálním oblekem Akcelerátor. Bojovat bude proti organizaci Cobra a na vás bude opìt záležet, zda zajistíte nìkolik dalších bezpeèných let oddaným Amerièanùm. Hra funguje i v kooperaci, což nabídne mnohem vìtší zábavu a taková menší veèerní párty v army stylu urèitì nebude na škodu.