GHOST Trick: Phantom Detective

Ghost Trick: Phantom Detective
Ghost Trick je zbrusu novou sérií adventur z pera Shu Takumiho, tvùrce populární øády Ace Attorney (napø.: Phoenix Wright: Ace Attorney) od Capcomu, která míchá typickou adventuru s logickými úlohami, se svìtem nadpøirozena a pøíbìhem plný tajemství a intrik. Výsledkem je herní zážitek, jaký jste na Vašem Nintendu DS doposud nezažili.

Pøíbìh
V prvním titulu, který se nazývá Ghost Trick: Phantom Detective, se vtìlíte do ducha nedávno zesnulého Sissela, který s amnésií putuje po svìtì s jediným cílem pøed oèima: odhalit proè a jak zemøel.

Náplò hry
Taková šance, kterou nedostává každý druhý, však musí být nìèím vykoupena, a tak musí Sissel pomáhat druhým a zachraòovat je pøed vlastním úmrtím. K tomu je vyslán do životù tìch druhých vždy ètyøi minuty pøed jejich smrtí. Naštìstí mùže pro takový nelehký úkol využít svých nadpøirozených vlastností, které má každý duch. Sissel tak mùže manipulovat se všemi objekty, na které narazí.

Audiovizuální stránka titulu a jeho ovládání
Ghost Trick: Phantom Detective byl vyvinut, napøíklad na rozdíl od výše zmínìné øady Ace Attorney, pøímo na míru kapesnímu systému Nintendo DS a využívá tak jeho možností naplno. A už se jedná o využití kombinace dvou obrazovek èi o vytvoøení unikátího grafického stylu. Jen využití stylusu a dotykového displeje zùstalo vzhledem k žánru v mezích.

Minimální požadavky:
– herní konzole Nintendo DS
– dotykové pero tzv. stylus

Pro hraní je nutné rozumìt alespoò jednomu z podporovaných jazykù napø.: angliètinì.