Fit

Zmìòte svùj obývací pokoj ve fitness centrum pro celou rodinu pomocí hry Wii Fit, která je dodávána spoleènì s podložkou Wii Balance Board. Tato podložka je podobnì jako Wii Remote spojena bezdrátovì s konzolí Wii, ale oproti dálkovému ovladaèi nesnímají tlakové senzory tohoto pøíslušenství pouze pohyb rukou, ale pohyby celého tìla, které se pøenášejí na obrazovku. Wii Fit tak není simulací sportu, pøi jejím hraní si zasportujete zcela reálnì. Všichni èlenové rodiny se budou urèitì pøíjemnì bavit pøi „centrálním“ tréninku a srovnávat své výsledky a zlepšení na novém kanálu ve Wii Menu.

Hra nabízí:
Naklánìjte se, abyste zablokovali fotbalový míè, toète boky, jako byste kroužili obruèí, nebo udržujte rovnováhu, abyste udrželi perfektní pózu z jógy. Jakmile si stoupnete na Wii Balance Board, která je souèástí balení Wii Fit, bude vaše balancující tìlo svázáno s hrou zpùsobem, který jste dosud nezažili.

Wii Fit také používá Wii Balance Board pro denní testování. To umožòuje dva druhy mìøení, které mohou všichni èlenové rodiny sledovat prostøednictvím vývojových grafù:

  • Body Mass Index (BMI): Vyhodnocení váhy na základì pomìru váhy a výšky.
  • Wii Fitness Age: Wii Fitness Age je mìøen pomocí souhrnu snímaného BMI uživatele, testování centra jeho tìžištì a provádìní rychlých testù rovnováhy.

Wii Fit obsahuje více než 40 typù tréninkových aktivit vytvoøených pro všechny èleny domácnosti, pøièemž trénink probíhá v následujících 4 kategoriích:

  • Aerobic: Desetiminutová cvièení, která jsou navržena tak, aby se hráèùm rozproudila krev.
  • Posilování: Kontrolované pohyby, které využívají ruce, nohy i ostatní èásti tìla.
  • Jóga: Klasické pozice, které se soustøeïují na rovnováhu a protahování.
  • Rovnováha: Zábavné aktivity, jako je skákání na lyžích a odhlavièkování míèe, které se zamìøují na celkovou tìlesnou rovnováhu hráèe.