Fire Emblem: Radiant Dawn

Od velké války, která skonèila smrtí Šíleného Krále Ashnarda, již uplynuly tøi roky. Jeho zemì Daein trpí pod nadvládou vítìzù. Nyní se malá skupina bojovníkù za svobodu snaží ukonèit dlouhou, temnou noc útlaku. Micaiah, Sothe a mnoho dalších – neslavná „Brigáda úsvitu“ – se shromáždili pod vlajkou Daeinského dlouho ztraceného prince, aby pøinesli nový den do své zpustošené zemì.

Hra nabízí:

  • Velte Brigádì úsvitu a odhalte pøíbìh jejich boje. Poté získejte nový pohled pøipojením Ikea a Greil žoldákù, sledujících bitvy zemì Daein, které se šíøí celým Telliusem.
  • Hráèi mohou upravit své armády výbìrem z mnoha unikátních charakterù tak, aby vyhovovaly jejich strategii. Mají používat útok na blízko, jako Edwardovým meèem, nebo útoèit z velké vzdálenosti za použití Leonardova luku nebo Ilyaniny magie svìtla?
  • Hráèi mohou budovat pøátelství mezi jejich postavami – jak jejich pøátelství roste, roste i jejich síla pøi spoleèném boji. Hráèi by mìli vést své armády chytøe, protože pokud postava na bojišti padne, je navždy ztracena.
  • Nejlépe prodávaná strategie si odbývá svùj debut na Wii s podporou širokoúhlé obrazovky 16:9, novì pøidané pro verzi pro Severní Ameriku a pøináší tak skuteènì epický zážitek.