Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of T

Triumfální návrat z lesa zamoøeného monstry je dovršením oslav 16 let vìku hlavní hrdinky. Nicménì radost hrdinky netrvá dlouho, protože byla nalezena mladá vesnièanka, nakažená záhadnou nemocí, známou jako “køišálová nemoc”. Naše hrdinka se rozhodla najít lék a tak odchází z izolované vesnice. Objevuje ale jen svìt, ve kterém jsou krystaly pouhými artefakty minulosti a již neexistují…

Hra nabízí:

  • Hráèi s Wii a Nintendem DS mohou prožívat své dobrodružství spoleènì díky Nintendo Wi-Fi pøipojení a bezdrátové komunikaci.

  • Multiplayer pro 2-4 hráèe, využívající Nintendo Wi-Fi pøipojení a bezdrátový mód komunikace.
    • Nintendo Wi-Fi pøipojení: maximálnì 4 hráèi (jakákoliv kombinace zaøízení Wii a Nintenda DS).
    • Bezdrátová komunikace: maximálnì 4 hráèi (buï 4 hráèi s Nintendem DS nebo 1 hostující Wii a až 3 hráèi s Nintendem DS).
  • Hráèi mohou k pevnì daným frázím registrovat i své vlastní, aby tak byla komunikace pøi multiplayeru co nejjednodušší.
  • Pøes 300 rùzných kombinací pøedmìtù a oblekù ještì zvyšuje zábavu. Zmìny obleèení/vybavení jsou viditelné pøímo na vaší postavì ve høe.
  • Obchodujte s pøáteli, používajícími funkci Nintendo Wi-Fi pøipojení.
  • Hrajte ve ètyøech rùzných jazycích – angliètinì, francouzštinì, nìmèinì a španìlštinì. Hru pro více hráèù mùžete hrát i v pøípadì, že si každý hráè vybere jiný jazyk.