FIFA 08 – Akce

Od okamžiku, co vstoupíte na høištì, vás FIFA 08 vyzívá k tomu, abyste mysleli a reagovali jako skuteèní hráèi tím, že vám umožòuje kompletní kontrolu nad celou fotbalovou akcí. Ovládejte brankáøe v situacích jeden na jednoho, abyste zabránili útoèníkovi vstøelit míè do vaší branky, umístìte brankáøe pøímo do toho rohu, kam chcete, a zcela ho ovládejte, abyste se ubránili gólu. Vše závisí pouze na vás!

Používejte stylus a dotekovou obrazovku pro absolutní kontrolu volných kopù i kopù z penalty. Vyskoète nahoru a udeøte do míèe hlavou, vykrute se obráncùm a dejte soupeøi gól. V obranì ovládejte vašeho brankáøe a velte obranì v nejvíce rozhodujících okamžicích. Zvládnìte své nervy a zdokonalte své rány v penaltových kopech, abyste získali slávu pro svùj klub v novém módu „Penalty Shoot-Out“.

Tento rok budete muset použít více strategie k rozložení opozice než kdykoli døíve s novou defenzivní a umísovací logikou, která zajišuje, že budete na správném místì ve správný okamžik i neustálé zvažování všech hrozeb a pøíležitostí.

Inteligentnì øiïte svùj klub pøi pøípravì na každého specifického protivníka za použití nových uživatelských formací. Navrhnìte svou vlastní unikátní strategii a vytvoøte tak perfektní formaci a taktiku. Urèete role a pohyby hráèù a jejich pøesné pozice v závislosti na spoluhráèích, abyste podkopali protivníka.

Kromì toho je FIFA 08 mnohem reálnìjší, nebo zahrnuje 30 oficiálních lig a více než 14.000 hráèù.

Hra nabízí:
– ruèní ovládání brankáøe
– rozšíøené AI
– uživatelé formace

– nové ovládání na dotekové obrazovce
– nový mód Penalty Shoot-Out
– nové hraní online pøes Nintendo Wi-Fi Connection

– hraní pomocí jedné herní karty lokálnì prostøednictvím Nintendo DS Download Play
– kompletní autentiènost