FIFA 08

Fotbal na zápìstí: FIFA 08 na Wii konzoli znamená pøátelskou herní zábavu pro celou rodinu. Velký Ronaldinho se stane poprvé herní mini postavou.

Existují dva základní zpùsoby hry. Hlavní hra je autentická fotbalová zkušenost, kterou fanoušci již znají z pøedchozích her pro ostatní platformy, s ovládáním odpovídajícím danému hardwaru.Výpady, støílení, driblování – všechno funguje na mávnutí rukou.

Kromì toho obsahuje hra nový mód „Trickii-Party“, který nabízí tøi party hry s Ronaldinhem, pøípadnì jeho avatarem, jako hostitelem. „Udržení míèe“, „stolní fotbal“ a „Soupeøení ve støelbì“ je možné hrát s vlastními Mii charaktery. Zde mùže Ronaldinho volnì hrát i reagovat na provokace. To znamená garantovanou zábavu a shození nìkolika kalorií pøed a na televizní obrazovce.

Také hlavní hra používá revoluèní ovládání Free Motion(TM), které ulehèuje nástup do hry a virtuální hraní fotbalu pøemìòuje ještì více na tìlesnou a sociální aktivitu. Každá herní akce je ovládána pomocí pohybù: klièky nebo odebrání míèe, støelby, vhození a volné kopy. Pomocí pohybu s Wii Remote a Nunchakem dostanete míè pøímo tam, kde by mìl být. Bariéry pro pøíležitostné hráèe jsou již beztak relativnì nízké, ale i pøesto se mohou ve vnitøní herní fotbalové akademii nauèit a zjemnit jednoduché i pokroèilé ovládací pøíkazy ve více než 30 interaktivních lekcích.

FIFA 08 umisuje hráèe doprostøed dìní a vybízí ho k tomu, aby hrál jako profesionál a dopomohl svému klubu k úspìchu. Nechejte obránce s vašimi autenticky použitými schopnostmi stát v øadách. Vtlaète do hry svùj otisk: s novým úhybným ovládáním a ovládáním do stran. Nebo pøevezmìte roli brankáøe v situacích jeden na jednoho a nechejte útoèníka pìknì se zpotit.

Vylepšená oblast teamového managementu umožòuje specifické zaøízení na každého protivníka. Vyviòte si vlastní strategie a použijete vlastní osobní formace a taktiky. Rozdìlujte úkoly a urèujte pozice svých hráèù, abyste postavili protihráèe pøed tìžko øešitelný úkol.

FIFA 08 disponuje mnoha originálními licencemi pro všechny významné svìtové ligy, pro 570 týmu a více než 14.000 hráèù. A cenami ovìnèené interaktivní ligy (známé z FIFA 07) dorazily rovnìž na Wii konzoli. Reprezentuje svùj klub online proti ostatním bìhem celé sezóny.

Hra nabízí:
– Nové fotbalové zkušenosti prostøednictvím revoluèního ovládání
– Trickii-Party – tøi kompletní party hry „Udržení míèe“, „Soupeøení ve støelbì“ a „Stolní fotbal“
– Fotbalová akademie obsahuje 30 interaktivních lekcí pro zaèínající hráèe
– Vlastní formace
– Vylepšená umìlá inteligence
– Online hraní
– Interaktivní ligy