FIFA 06

Je tu podzim a s ním i neodmyslitelný kolorit tohoto roèního období: nová verze populární fotbalové simulace FIFA! Zatímco na ostatních platformách nemùžeme èekat žádné revoluèní inovace, majitelé Nintenda DS se mohou tìšit na množství unikátních a doposud zcela nevídaných prvkù. Nejzásadnìjší novinkou je samozøejmì využití dvou displejù – ještì nikdy jste o situaci na høišti nemìli lepší pøehled. Ovládání pomocí stylusu rovnìž otevírá široké spektrum pro intuitivní a rychlou zmìnu taktiky èi ovládání hráèù. Nad všemožnými triky a dovednostmi, jaké lze s míèem provádìt, získáte naprosto precizní kontrolu. Kromì vylepšené „akce“ se tvùrci zamìøili i na „manažerský“ režim, který by mìl být suverénnì nejpropracovanìjší v celé historii série.

Propracovaný øídící systém umožòuje ovládat každièký pohyb vašeho hráèe a dovést jej k maximální dokonalosti. Vytvoøte si vlastního hráèe a nauète ho triky a fígle nejvìtších fotbalových hvìzd. Je jen na vás jak bude vypadat a co bude umìt.

Jakožto hlavní trenér máte osud fotbalového mužstva zcela ve svých rukou. Vybrat tu správnou formaci, ideální herní strategii, zvolit postavení hráèù na høišti a ještì k tomu je patøiènì nabudit na vítìzné tažení není rozhodnì snadná práce. Novinkou a velkou výhodou je možnost mìnit herní taktiku „za pochodu“. Po 90 minutové strhující bitvì, kdy vám tep neklesne pod tøímístnou hodnotu, budete mít pocit, jako byste zápas odehráli na vlastní kùži.

Kromì jiného se musíte postarat o budoucnost klubu, což obnáší-sehnat vhodné sponzory, zajistit financování, sledovat trh s hráèi a vybrat ty nejkvalitnìjší do svého „týmu snù“.

Rozdejte si to až v 8 lidech o titul šampiona. S každou výhrou dosáhnete ocenìní, které zvyšuje šance na výhru v dalších kolech.

FIFA 06 obsahuje nejnovìjší 05/06 statistiky, výbìr z 10.000 nejvìtších fotbalových celebrit a až 21 lig. Souèástí jsou i videa ze zlatého fondu fotbalové historie.