Emergency Heroes

Emergency Heroes je organizací, která se v blízké budoucnosti postará o bezpeènost ve mìstì San Alto. Žádný zloèin pro nì není pøíliš tìžký: požáry, nehody, kriminalita – dokáží se vypoøádat se vším… až do dnes.

Pøichází jedno velké neštìstí, bìhem kterém musí vedoucí Emergency Heroes – kapitán Walters – požádat mladého Zacha Harpera o pomoc. Zach je bývalým žákem policejní akademie. Má talent øídit, ale školy nikdy nedodìlal. Nyní musíte vstoupit do role Zacha a pod vedením kapitána a jeho asistentky Kelly zachránit mìsto, dokud není pozdì!

Klíèové prvky:

  • Spousta rozmanitých misí, více jak 45 vozidel – mezi nimi policejní, hasièské a záchranáøské vozy
  • K dispozici máte navigaèní kartu, díky které se nikdy neztratíte. K misím budete navigováni šipkou.
  • Velké a otevøené mìsto San Alto, po kterém se mùžete volnì pohybovat. Vaší povinností je zajistit bezpeènost mìsta.
  • V Heroes módu mùžete hrát tak jak chcete! Èím rychleji jedete, tím rychleji se naplní Heroes lišta, která vám dá nesmrtelnost.
  • Multiplayer pro 2 hráèe: mùžete vyzvat pøítele nebo se s ním spojit v ultimativní záchranáøský tým, abyste ochránili San Alto.