EA Playground

Na EA Playground se nemusíte vždy bavit jen s pøáteli nebo èleny vaší rodiny. Objevujte svìt této hry sami vstupováním do rùzných lokací, odemykáním nových aktivit, nacházením bláznivých virtuálních kamarádù a sbíráním odmìn a nálepek.

Hlavní rysy:

• Dodgeball (Vybíjená) – Zásahem míèe vyøaïte všechny ostatní dìti døíve, než se to povede jim proti vašemu družstvu.

• Hoops – Staòte se mistry basketbalového høištì a pokuste se vstøelit co nejvíce bodù.

• Hopscotch (Panák) – V této hudební høe si ovìøte své schopnosti vnímání rytmu a postøehu.

• RC Racers – Závoïte s miniauty na nároèné trati plné akce a po cestì sbírejte cenné energie.

• Bug Hunt (Lov na brouka) – Vaším cílem je polapit co možná nejvíce motýlù, ale pozor na nebezpeèné vèely, jinak schytáte žihadlo!

• Kicks (Kopy) – Volný fotbalový zápas pro všechny, v nìmž jde o získání nejvyššího poètu bodù.

• Skate & Sketch (Brusli a kresli) – Nauète se všechny šílené triky a spojte všechny teèky v co nejkratším èase.

• Spitballs (Foukaèka) – Hledejte na høišti svou obì a až ji najdete, silnì fouknìte do mikrofonu a zasáhnìte ji papírovou kulièkou!

• Trampoline (Trampolína) – Pøi praskání balónkù je vaším jediným limitem obloha! Skákejte tak vysoko, jak to jen pùjde a popraskejte co možná nejvìtší poèet balónkù døíve, než váš protivník.