Dungeon Maker

Dungeon Maker nabízí možnost vytvoøit unikátní dungeony., pøièemž hráè má naprostou kontrolu nad umístìním svých tunelù a kobek. Po vytvoøení labyrintù mùžete umístit pasti a nalákat tak ke vstupu rùzná monstra. Èím lepší prostory vytvoøíte, tím zajímavìjší nestvùry pøivábíte a mùžete tak získat vzácnìjší a vìtší jedince. Pøivábení monstra do vašeho dungeonu, jeho poražení a sebrání jeho pokladù zvyšuje sílu a zpøístupòuje nové schopnosti.

Hra nabízí:

  • Navrhnìte si své vlastní bojištì.
  • Vyberte si, kde se objeví vzácná monstra.
  • Položte pasti a pøilákejte vzácné nestvùry.
  • Zabíjejte monstra, abyste mohli vytvoøit nové recepty z jejich masa.
  • Získávejte sílu z receptù odvozených z padlých nepøátel.
  • Rùzná jídla mají rùzný vliv na vaši sílu