Dungeon Explorer DS

Vydejte se na dlouhou a strastiplnou cestu za znovuobjevením království Westoria. Nedocenitelným pomocníkem pøi vypoøádávání se s hordami krvelaèných nepøátel bude témìø zapomenuté bojové umìní, které jako jediné mùže definitivnì uèinit ráznou pøítrž zlovolné nadvládì ïábelského temného Lorda. Legenda praví, že kdo se s úspìchem postaví tomuto zlu, bude po zásluze odmìnìn nejen znovu zavládnuvším mírem, ale i odmìnou nedozírné hodnoty.

Hra nabízí:

  • Vytvoøte si svùj ojedinìlý bojový styl: k dispozici je šedesát rùzných bojových technik rozdìlených do osmi základních škol a filozofií. Zda se rozhodnete rozvíjet myšlenku a techniku jedné školy anebo upøednostníte univerzální a nevyhranìný bojový styl, je pouze a jenom na vás.
  • Strhující epické bitvy: monumentálnost a pùsobivost bojù podtrhují poèetné armády nejroztodivnìjších nepøátel, v nichž nechybí zástupci øíše dávno mrtvých bojovníkù, elitní reprezentanti té nejtemnìjší magie ani dìsivá zmutovaná monstra. Pamatujte, klíèem k vyhrané bitvì je dokonale promyšlená strategie!
  • Zvolte si vlastního hrdinu: na výbìr máte ze tøí rùzných ras a tøí rozdílných tøíd.
  • Velkolepý pøíbìh: pøijdìte na kloub záhadnému spiknutí a znovu v království Westoria nastolte poøádek, klid a mír!
  • Vytvoøte si vlastní zbraò: sáhnìte po kterémkoliv dostupném brnìní, meèi a dalším poèetnì zastoupeném zbrojním arzenálu, který se v prùbìhu hry dále rozšiøuje!
  • Online dobrodružství: do lítého boje za záchranu království Westoria se mùžete pustit s dalšími dvìma hráèi skrze internetovou službu Nintendo Wi-Fi Connection.