Drawn to Life: The Next Chapter

Vypravte se na další dobrodružství na lodi Turtle, porazte zlo a obnovte civilizaci Rapova. Každou úroveò hry mùžete hrát rozdílnými zpùsoby. Posbírejte cestou tolik mincí, abyste mohli odemknout speciální obsah vèetnì nových úkolù. V Multiplayer módu je možné obchodovat se zbranìmi a rùznými pøedmìty pøímo ve høe s vašimi pøáteli.