Donkey Kong Country Returns

Nové úrovnì, 3D svìty, mód pro dva hráèe a notná dávka nostalgie. To je Donkey Kong Country Returns, velkolepý návrat dvou z nejpopulárnìjších, ale pøedevším tìch nejchlupatìjších, hrdinù videoherního svìta – opièáka Donkey Konga a jeho mladšího kamaráda Diddy Konga.

Novinky v sérii

Milovníci Donkey Konga a pøátelé série s podtitulem Country se mohou tìšit na poøádnou dávku nostalgie, ale zároveò se nezapomíná na dostateèné množství novinek. Èeká na vás klasická 2D plošinovka a herní mechanismy, které pøinesly sérii její slávu. Obohacené o nové prvky a pøedevším kompletnì novì vytvoøené úrovnì se spektakulární a bohatì na animovanou trojrozmìrnou grafikou, která dodá už známému hernímu zážitku zcela novou hloubku a atmosféru.

Po vzoru pøedchozích velkolepých návratù nabízí i Donkey Kong Country Returns jako první díl ve své sérii multiplayer a sice pro dva hráèe.

Všechny klíèové prvky obsaženy

Toto nové dobrodružství našich dvou gorilích pøátel, které si vymyslelo Nintendo ve spolupráci s americkým studiem Retro Studios (proslavili se pøedevším trilogií Metroid Prime), pøivede hráèe pøímo do divokého shonu pøes píseèné pláže vyhlížející jako ze sna, skrz deštné pralesy a ruiny. Pøitom musíte poctivì sbírat banány, ubránit je pøed hordami zlodìjských nepøátel a samozøejmì bojovat proti bossùm. Zápletka je relativnì infantilní: zvíøata žijící na Donkey Kong Island, která jsou øízena ïábelskými Tiki, vykradla Donkey Kongovi jeho banánovou skrýš a Donkey Kong chce své banány pochopitelnì zpìt.

Klíèové prvky jakými jsou napøíklad sudové kanony nebo dùlní vozy, které dodali sérii její šarm, samozøejmì nechybí. Ba naopak! Byly podrobeny podrobnou restauraci.

Multiplayer

K tìmto prvkùm se od tohoto dílu navíc pøidá ještì kooperativní multiplayer pro dva hráèe. Hráèi mohou levely procházet buï spoleènì anebo zvl᚝. Pokud se rozhodnete projít levely spoleènì, nehrajete proti sobì, ale mìli by jste spolupracovat. Donkey Kong pak totiž mùže vzít Diddyho na záda a ten pak mùže vyskoèit mnohem výš. Díky èemu se mùžete mnohem snadnìji dostat k písmenkùm K-O-N-G, které jsou ukryty v každé úrovni hry a také si zlepšit skóre a získat další bonusy. Je pøeci jasné, že ve dvou nasbíráte mnohem více banánù.

Pokud jeden z hráèù ze hry vypadne, nevadí. Brzy se zase objeví na obrazovce a druhý hráè pak musí jen bouchnout do bubnu a jste ve høe opìt ve dvou.

Nové vlastnosti

Oba hrdiny nauèil èas novým kouskùm. Donkey Kong umí novì otøást zem pod nohami nepøítele anebo se mùže kutálet a své protivník tak pøeválcovat. Diddy Kong na oplátku dostal speciální jet-pack, s jehož pomocí mùže brouzdat po okolí a svoji Peanut pistoli doma také nenechal.

Ovládání

Zmiòované nové prvky samozøejmì využijí nìkolika funkcí pohybových senzorù Wii Remote, ale jinak se hra hraje jako za starých èasù. Tedy pøedevším prostøednictvím tlaèítek. Pøi hraní držíte Wii Remote naležato, tedy ve vodorovné poloze, kdy jednou rukou navigujete gorilu pøes digitální smìrový køíž a druhou rukou ovládáte akèní tlaèítka.

minimální konfigurace:
herní konzole Wii
ovladaè Wii Remote