Doba Ledová 3: Úsvit dinosaurů

Jak putuje kapánek nevšední družina tundrou a dalšími kraji, narazí zcela neèekanì na jiný svìt – životem kypící svìt dinosaurù s džunglemi, záhadnými rostlinami, ukrutnými veleještìry, bláznivými dobrodružstvími a nìkolika novými pøáteli. Hráè se ujme role více než šesti hratelných postav, vèetnì oblíbených pøátel z Doby ledové a dalších, nových postav, využívá jejich výjimeèné schopnosti a dovednosti a putuje více než 15 úrovnìmi plnými akce. Kromì rozšíøených funkcí hry pro jednoho se hráè mùže poprvé ve høe z Doby ledové spojit s pøáteli a èleny rodiny v osmi minihrách, ve kterých spolupracuje nìkolik hráèù dohromady.

Herní Vlastnosti:

– Znovu si užijte legraci, postavy a prostøedí pravìku známé z filmu – hráèi prožívají dobrodružství nejen z filmu se všemi svými oblíbenými postavami – vážným, ale potrhlým lenochodem Sidem, dobrosrdeèným mamutem Mannym, odvážným šavlozubým tygrem Diegem a neúmyslnì potíže zpùsobující veverkou Scratem – ti všichni jsou zpátky, setkávají se s novými pøáteli pøi divokém putování pøes zmrzlou krajinou doby ledové až po bujný svìt dinosaurù.

– Poprvé ve høe z Doby ledové hrajete s nìkolika postavami – k dispozici máte více než šest hratelných postav. Hráèi je umožnìno zvládnout jejich výjimeèné schopnosti a bojové dovednosti bìhem rùznorodých herních èinností, vèetnì nároèných plošinových akcí, úkolù na ubíhajícím pozadí a øešení hádanek.

– Novì se objevují minihry pro více hráèù – další novinka ve hrách s námìtem z Doby ledové. Hráèi se spojí s až ètyømi pøáteli nebo èleny své rodiny ve zbrusu nových minihrách pro více hráèù.

– Vychutnejte si neustále se mìnící hru ve více než 15 úrovních – každá úroveò pøedkládá nové a poutavé úkoly, hráè se uèí používat schopnosti jednotlivých postav, aby porazil nepøátele, pøekonal nebezpeèné úseky, vyhnul se pøekážkám a unikl z nebezpeèných situací.