Dead or Alive Dimensions

DEAD OR ALIVE Dimensions je prvním díle této populární série bojových her, která vychází pro konzoli od Nintenda. Konkrétnì pro Nintendo 3DS.

Postavy, pøíbìh
Herní série DEAD OR ALIVE se toèí okolo tajemného klanu bojovníkù ninja, který si øíká Mugen Tenshin a který vyznaèuje jejich unikátní bojový styl “Torn Sky Blast” (Hnìv nebe). Je samozøejmostí, že se klan snaží držet tajemství svého stylu v utajení. Ale nìkdo se pøeci jen snaží o to, aby jim pøišel na kloub. Jedná se o spoleènost DOATEC, poøadatel turnajù DEAD OR ALIVE, která chce vytvoøit ultimativního bojovníka.

DEAD OR ALIVE Dimensions obsahuje všechny postavy z celé historie série. Skalní fanoušci série budou mile pøekvapeni návratem nìkolika “klasických” dívèích postav, které jsou mezi hráèi proslulé svoji krásou. Kasumi, Leifang, Tina Armstrong, Kokoro, Eliot èi Hitomi – to jsou jen nìkterá z jmen, na která se mùžete tìšit. S pøíbìhem jednotlivých charakterù se budete moci seznámit v módu Chronicle. Ten obsahuje nìkolik kapitol, které Vás nejdøíve provede dìjstvím prvních ètyø dílù série. Takže i nováèci budou mít šanci seznámit se s touto sérií dopodrobna.

Herní módy
Herních módù je ve høe celkem dvanáct. Napøíklad v Tag Challenge módu bude bojovat s kamarádem proti poèítaèi a nekoneènému proudu protivníkù budete muset èelit v módu Survival. K trénování nových komb a k dopilování už zvládnuté techniky slouží mód Training.

DEAD OR ALIVE Dimensions využije také funkce StreetPass. Pro souboje s náhodnými známostmi, na které nevìdomky narazíte tøeba pøi cestování veøejnou dopravou složí mód Throwdown. Odmìnou v tìchto zápasech jsou (podobnì jako ve Super Street Fighter IV 3D Edition) sbìratelské figurky bojovníku. Kromì toho je možné se pøes StreetPass zúèastnit speciálních výzev a získat 34 bonusových outfitùpro své charaktery. Získané figurky mùžete obdivovat v módu Showcase, ve kterém s nimi mùžete vytvoøit i zajímavé 3D fotografie. Hrát mùžete také online s hráèi z celého svìta.

Ovládání
Jedním ze znakù DEAD OR ALIVE Dimensions je rychlost. A aby jste se ke všem kombùm dostali co nejrychleji, zobrazí se Vám podobnì jako tomu bylo u bojovky Super Street Fighter IV 3D Edition všechna dostupná komba na spodním dotykovém displej Nintenda 3DS. Mùžete se buï nauèit tlaèítkové kombinace anebo se prstem rychle dotknout displeje, abyste je využili hned jakmile Vám je hra dovolí použít. 

Za DEAD OR ALIVE Dimensions stojí studio Team Ninja patøící pod Tecmo Koei Games. Team Ninja stálo také za hrou Metroid: Other M pro Wii.

minimální konfigurace
– herní konzole Nintendo 3DS