CSI: Deadly Intent

Nejvìtší americkou metropoli hazardu Las Vegas zachvátila série brutálních a nevybíravých
zloèinù, které šokují nejen tamní obyvatele, ale i otrlé kriminální vyšetøovatele. Rozmotat
komplikovaný spletenec možných motivù a klíèových stop má za úkol zcela nový a za tímto
úèelem speciálnì vytvoøený detektivní tým, jehož je hráè významným èlenem.

Pøipravit se tak mùžete na dùkladnou provìrku vašich dedukèních schopností, pøi které dojde i na
využití nejmodernìjší vyšetøovací techniky, jako napøíklad poèítaèové analýzy hlasových
záznamù z mobilního telefonu obìti a mnoho dalšího. Napínavý detektivní thriller inspirovaný
úspìšným televizním seriálem spolehlivì pøipoutá vaši pozornost, která neupadne až do
chvíle, kdy ve strhujícím fi nále usvìdèíte prohnané pachatele.