CSI Dark Motives

Kojak, Zeman, Arazím. Kdo by obávaným vyšetøovatelùm jejich atraktivní povolání nezávidìl!

Netradièní detektivní adventure inspirovaná stejnojmenným televizním seriálem zaujme okázalou prezentací ve filmovém stylu, nápaditým ovládáním pomocí dotykového displeje a mikrofonu (jehož použití není omezeno jen na úderné køížové výslechy) a nelineární dìjovou linií. Vaším úkolem je odhalit pachatele série záhadných vražd, které se v rychlém èasovém sledu odehrály v americké metropoli hazardu – Las Vegas. K tomu vám bude v první øadì nápomocen vyšetøovací CSI tým v èele se sehranou dvojicí Gill Grissom – Catherine Willowsová. Pøi shromažïování usvìdèujícího dùkazního materiálu se však neobejdete ani bez výkonné laboratoøe vybavené tou nejmodernìjší technikou pro boj se souèasným zloèinem a garáže plné superrychlých dopravních prostøedkù.