Crush 3D

Logický titul odehrávající se v komplexním 3D prostøedí kde je však prvek Crush, se kterým lze mìnit zobrazení na jednodušší 2D prostøedí a v nìm øešit rùzné puzzle, otevírat skryté oblasti, získávat bonusy a tak dále.

Hra nabízí celkem 40 úrovní, budete tak øešit puzzle a následovat pøíbìh hlavního hrdiny Dannyho, který neøešené problémy a potlaèované emoce jej promìní v nervózního insomniaka – nespavce, jehož život se obrátil naruby. Ve snaze se z tohoto stavu dostat, se Danny nechá zhypnotizovat a právì v tomto hypnotickém stavu dostane poslední šanci dát si svùj život zase pìknì do poøádku, døíve než ztratí to poslední co má , svùj zdravý rozum