Castlevania: Portrait of Ruin

Další pokraèování úspìšné ságy Castlevania s podtitulem Portrait of Ruin nabídne rovnou dvì hlavní postavy (neohroženého upírobijce Jonathana Morrise a mladièkou kouzelnici Charlottu Orlean), mezi nimiž bude možné libovolnì pøepínat ,a pohlcující karpatskou atmosféru období druhé svìtové války. Síly zla jsou tentokrát ztìlesnìny ïábelským upírským sesterským duem usilujícím o získání nevinných duší ke znovuobnovení impéria hrabìte Drákuly. Rozmanitý bestiáø nepøátel bude èítat rovnou stovku stylových exempláøù!