Captain America Super soldier

Captain America: Super Soldier

Captain America: Super Soldier je støíleèkou z pohledu tøetí osoby, která vychází z filmu Captain Amerika: The First Avenger, který vychází z komiksové pøedlohy od studia Marvel. Hráè se v ní chopí kontroly nad hlavním hrdinou Steva Rogerse alias Captain America, ultimativního super vojáka a národního hrdiny, který se nebojí bojovat na vlastní pìst s nejvìtšími nepøáteli Spojených státù Amerických v jejím nejtemnìjším období, bìhem Druhé svìtové války.

Hlavní hrdina
Druhá svìtová válka je v plném proudu a Steve se chce pøihlásit do armády, aby mohl hájit zájmy své zemì. Kvùli své fyzické kondici ho však nepøijali a tak vstoupil jako dobrovolník do speciálního vojenského programu, kde mu bylo vstøíknuto do žil speciální sérium, který mu nejen jeho kondici zlepšil, ale udìlalo z nìj super hrdinu.

Úhlavní nepøátelé
Captainovým úhlavními nepøáteli jsou tzv. Iros Cross, organizace HYDRA, armáda Red Skull, a muž jménem Arnim Zola, který je posedlý nebezpeènými experimenty a v tomto titulu ztìlesòuje zlo. Proti nim úèinnì bojuje svými akrobatickými schopnostmi, se kterými se mùže pohybovat po nepøátelským území jako nikdo jiný. Navíc je dokáže také šikovnì využít v pøímém boji, což dává vzniknout nádherným kombùm. Jeho další mocnou zbraní je jeho štít, se kterým dokáže odrazit nepøátelské støely jakéhokoli druhu, oheò èi jiné síly. Štít mu také slouží pro odstranìní pøekážek a rùznou interakci s okolím.

Pùvod pøíbìhu
By hra vychází z filmové pøedlohy, do jehož prostøedí je samozøejmì zasazena, dostala vlastní dìjovou linku, kterou napsal renomovaný spisovatel Marvelu, Christos Gage. Díky tomu hra získala, na rozdíl od mnoha jiných herních adaptací filmù, hlubší hratelnost, ale hráè si stále mùže užít interaktivních a naprogramovaných cinematických momentù, které obohacují filmové sekvence.

Vlastnosti verze pro Wii
Jedinì na Wii si užijete Captain America: Super Soldier s naprosto intuitivním ovládáním využívající schopností Wii Remote a Nunchucku na jednièku. Tìšit se mùžete také na pohlednou realistickou grafiku.

Captain America: Super Soldier vychází jako multiplatformový titul pro Nintendo 3DS, Nintendo DS a Wii.