Call of Duty: World at War

Hra je vystavìná na enginu Call of Duty 4 a hráèe uvrhne do nelítostného a drsného chaosu bojù druhé svìtové války jako nikdy pøedtím. Pøežít se hráèi budou snažit v tìch nejtvrdších bitvách druhé svìtové války, které vedly k porážce osy na evropských a tichomoøských frontách. Titul pøináší necenzurovaný zážitek s unikátními nepøáteli a rozmanitými souboji, vèetnì bojovníkù Kamikadze, útokù ze zálohy, prudkých útokù Banzai, chytrých krycích taktik a také napínavou akci v novém kooperativním módu.

Hra nabízí:

  • Technologie Call of Duty 4 – Použití enginu Call of Duty 4: Modern Warfare pøináší do hry Call of Duty: World at War skvìlé vizuální efekty a hráèùm umožòuje využívat takové pomocníky jako je oheò a mìnit jimi okolní prostor.
  • Koordinovaný útok a podpora – Vùbec poprvé se v sérii objevuje kooperativní mód a tak hra Call of Duty: World at War pøináší nový pohled na heslo „Nikdy nebojuješ sám“. Kooperativní mód umožòuje hru až ètyø hráèù online, nebo dvou hráèù na split-screenu, díky èemuž mohou hráèi prožít drsné single playerové mise spoleènì a využít více taktických postupù.
  • Nové oblasti operací – Hráèi bojují jako ameriètí mariòáci a ruští vojáci proti nepøátelùm (nìkteøí z nich se v sérii objevují poprvé), kteøí využívají brutálních taktik a neznají strach, slitování a dokonce ani pravidla válèení.
  • Novátorský multiplayer – Multiplayer je založen na úspìchu Call of Duty, kdy se hráèùm neustále dostává online akce, založené na spolupráci s jednotkou.