Burnout Legends

Zažij ten pocit být nejlepší, nejrychlejší, nejnebezpeènìjší, zkrátka poøádný pirát silnic-to vše právì teï, pouze s novou verzí Burnout Legends!

Kombinace úspìšných momentù z “legenïácké“ historie s pøímo neskuteènými možnostmi nové herní konzole Nintendo DS nemùže dát vznik nièemu jinému než skvìlé akci, výbušné rychlosti a opravdového rodea na silnicích. Osvìdèené auáky z her Burnout, Burnout2 a Burnout 3 dostaly díky kompletnímu tuningu zcela novou podobu. Jen poøádný auto vydrží pìknì agresivní jízdu na Ninintendu DS.

Nový Burnout Legends dává pojmu “silnièní vášeò“ zcela nový význam. Se všemi novými bouráky, notnou dávkou super pøekvapení a 9 herními módy typu: “Bouraèka“, “Stíhaèka“, “Eliminace“ apod. se ocitnete v úplnì jiném svìtì.

Svolej kamarády a pomìøte své síly v akci, vytvoøte si své vlastní závody-to všechno díky funkci multiplayer .

To nej z Burnoutu-historicky nejlepší traky jsou opìt tu, ale ve zcela jiném kabátì vèetnì cool designu- pøipravte se na maximálnì agresivní jízdu a na všechny nástrahy.

Každá verze Burnout Legends obsahuje pouze 5 bourákù z 25 možných. Nasbírej je všechny díky vítìzství nad ostatními hráèi.

Maximální zábavu a adrenalin v krvi vám zaruèí až 9 herními módù. Díky novému systému ocenìní, se stanete tak náruživým hráèem, že nebudete chtít jít spát.