Brothers in Arms DS

Hra Brothers In Arms DS je první hrou série Brothers in Arms, která pøichází na Nintendo DS. Hra byla vyvinuta exkluzivnì pro Nintendo DS a plnì tak využívá jednoduché ovládání prostøednictvím stylusu i výhody dotekové obrazovky s kamerou následující stylus.

Hra nabízí:
Pùsobivá realistická 3D grafika: Velmi detailní prostøedí s vìrohodnými postavami a nepøáteli, filmové úhly kamery a perfektní animace.

Pojízdné prostøedky: Hráè mùže øídit auto rozvìdky nebo tank Sherman. Kromì toho mùže používat široké spektrum zbraní jako bazuku, odstøelovací pušku, granáty a další zbranì k znièení nepøítele.

16 misí a tøi rùzná váleèná tažení: Hráè si vyzkouší na vlastní kùži tvrdost bojù druhé svìtové války bìhem tøí odlišných tažení – od severní Afriky pøes Normandii až k Ardenám.

Pøepracované nové multiplayerové zkušenosti: Hráè bude moci bojovat v nejvìtších multiplayerových bitvách s tøemi pøáteli v rùzných mutliplayerových módech, vèetnì Deathmatch (Souboj na smrt) a Team Deathmatch (Týmový souboj na smrt).

Související pohyby: Hraní hry je upraveno pro konzoli Nintendo DS s možnostmi automatického krytí pøed palbou za zdmi nebo automatickým systémem obnovy života.

Nedostižný smysl pro drama: Hráè zažívá silné emoce díky pohledu tøetí osoby a dialogùm mezi vojáky.