Blazing Angels Squadron of WWII

V této høe si otestují hráèi své schopnosti pro vzdušný boj jako piloti nejznámìjší letecké bitvy druhé svìtové války. Jako velitelé letky mohou hráèi vzlétnout s 38 letadly z druhé svìtové války a už v singleplayerové nebo multiplayerové misi. Herní systém umožòuje ovládání celé letky a každý systémem ovládaný pilot má speciální schopnosti, které hráè mùže využít pøi boji.

Jako velitel letky a vynikající stíhací pilot velí hráè svým bojovým jednotkám pomocí Wii ovladaèe. Tak si mùže vyzkoušet intenzitu volného vzdušného boje v proslulé letecké bitvì druhé svìtové války. Piloti létají v uzavøené sestavì nad nìmeckými prùmyslovými oblastmi bìhem bombardování nebo se objevují nad Londýnem z úkrytu v mlze a mracích, aby zamìstnali nepøítele.