Bee Movie Game

Když se narodíte jako prùmìrný vèelí dìlník pøedurèený ke sbìru medu, nemáte nad svým životním stylem úplnou kontrolu. Barry B. Benson se však se svým údìlem nehodlá jen tak smíøit a vydává se do „velkého svìta“ za velkolepým dobrodružstvím, v nìmž bude poznávat rozlehlé herní prostøedí, bojovat s hmyzími nepøáteli a dojde i na projížïky v miniaturních motorizovaných dopravních prostøedcích.