Ant Bully

Hra Ant Bully je akèní adventure na motivy stejnojmenného filmu studia Warner Bros. Pictures. Hlavním hrdinou hry i filmu je desetiletý chlapec Lucas Nickle, který si svoji frustraci z bezmocnosti vùèi ostatním dìtem vybije na mraveništi, za což je mravenèím šamanem zmenšen na velikost mravence. Aby si Lucas vysloužil možnost promìny do své pùvodní lidské velikosti, tak musí poznat nelehký život mravencù ve svìtì lidí, kde jim neustále hrozí smrtelné nebezpeèí. Mravenci Lucase zprvu odvrhují, ale pak jej mezi sebe pøijmou a z Lucase se nakonec stane mravenèí hrdina, jenž bude riskovat vlastní život, aby svìt hmyzu zachránil pøed jistým vyhlazením.

Hra nabízí:
– Mravenèí šamam Zoc, mravenèí chùva Hova, mravenèí strážce Fugax a hlavní mravenèí zásobovaè Kreela jsou pøipraveni, aby Lucasovi pomohli zachránit kolonii. Tìšte se na setkání s veselým švábem nebo flegmatickou svìtluškou. Lucas se bude muset spolehnout na nìkteré z mravenèích schopností, které bude jako èlovìk ve svìtì hmyzu ovládat. Napøíklad vytrvalost a mrštnost. Získá také nové dovednosti, jako lezení do výšky nebo zvedání pøedmìtù, které jsou 10x tìžší než on sám.
– Bojujte spolu s mravenci proti nepøátelùm kolonie – vosám, termitùm a lidem. Mezi další hrozby patøí pavouci, škvoøi, blechy a komáøi.
– Prožijte arkádové létací sekvence na køídlech vážky.
– Z mravenèí perspektivy si prohlédnìte mraveništì, Lucasùv dùm a zahradu, obydlí stonožky nebo žabí potok.
– Získejte nové zbranì, napøíklad prak nebo semínkové bomby.
– Velkou pomocí bude možnost užití jakési telepatické schopnosti, kterou disponují všichni mravenci ze stejné kolonie. Díky ní si hráè bude moci pøivolat pomoc v podobì dalších mravencù, jež mu pak pomohou v boji nebo pøi pøekonávání pøekážek.
– Hra se skládá z celkem 18 misí, pøièemž valná vìtšina z nich vychází z událostí zobrazených ve filmu.
– Po cestì bude hlavní hrdina nacházet rùzné prostøedky, které mu pomohou v tìžkých chvílích.