Another Code R: A Journey into Lost Memories

Letní prázdniny se opìt jednou chýlí ke konci, ale pro šestnáctiletou Ashley se jedná o zaèátek epického dobrodružství. Ashly dostane dopis, v nìmž ji její otec zve na kempování v pøírodní rezervaci. S mírnými obtížemi se tam dostane … aby se jí vzápìtí zaèaly vybavovat vzpomínky. Zneklidòující vzpomínky na dobu strávenou se svou matkou a vzpomínky, které se Ahley snaží cosi sdìlit …

Pøipojte se k Ashley a odhalte záhadné okolnosti smrti její matky a užijte si pøíbìh zasazený do skvìlých kulis. Používejte „DAS“, speciální DS, které Ashley pošle její otec, k poøizování snímkù a komunikaci s ním. Pøekonejte záludné hádanky s použitím ovladaèe Wii Remote – mluvte s množstvím postav a používejte rùzné pøedmìty z inventáøe tak, abyste neustále postupovali zdejším pøíbìhem dál a dál.

Dokážete najít pravdu ve spleti vzpomínek?