Animal Genius

Vyzvi své zvíøecí IQ! Hrajte pìt návykových her, které otestují váš zvíøecí instinkt, rychlé myšlení a inteligenci na vaší cestì k osídlení lokalit na celém svìtì. Objevte zábavné obrázky vašich oblíbených zvíøat a hrajte skrz mnoho pøekvapujících výzev. Pøijïte a ukažte, že jste géniové!

Hra nabízí:

  • 5 rùzných herních módù – každý s rùznými pøedlohami, které udrží hráèe zamìstnané
  • 5 rùzných svìtù: deštný prales, Arktida, les, oceán a pastviny. Navštivte pìt geografických oblastí a objevte zvíøata, která zde žijí. Titul nabízí perfektní témìø realistickou pøedstavu okolí
  • pøes 140 kol hraní, než se stanete mistrem
  • unikátní design – obsahuje stovky vysoce kvalitních a realistických fotografií zvíøat a jejich životního prostøedí
  • pøekvapující výzvy – hra náhodnì spouští zvíøecí pohotovost bìhem hraní, aby vyzvala na souboj hráèovy znalosti