Animal Crossing: Lets go to the City

O høe:
Kdyby byl život nikdy nekonèícími prázdninami, co byste dìlali? Šli chytat ryby, sbírat mušle nebo byste se dívali s pøáteli na ohòostroj? Postavili si snìhuláka, rozdávali dárky nebo zdobili dùm? Vydali se na výlet do mìsta, pustili se do nakupování nebo navštìvovali pøátelé z celého svìta?

Animal Crossing je tak trochu jiná simulace života. Nic nemusíte a nic vás netlaèí. Život zde plyne poklidným tempem a i pøesto, že svìt je plný možností a èas utíká stejnì jako v reálném životì, je pouze a jenom na vás, co udìláte a co ne.

Život ve mìstì:
Ve svìtì Animal Crossingu je poøád co dìlat. Jedná se živé a dýchající prostøedí, ve kterém žijí zvíøátka jako lidé a vy se stanete jejich novým sousedem. Èas zde ubíhá jako v reálném svìtì, takže vždy mùžete objevit nìco nového. Je zde stejnì hodin jako u vás, stejný den, stejné roèní období a nejspíše se tam slaví i stejné svátky. Avšak pokud máte náladu na nìco rychlejšího, zajeïte si autobusem do nové mìstské èásti, která je jedineèná pro Animal Crossing: Let’s Go to the City pro Wii.

V jedné domácnosti mùže žít spoleènì rodinným životem až ètveøice hráèù na jedné konzoli. Spoleènì mùžete vytvoøit dokonalé mìsto, které si mùžete pøizpùsobit k obrazu svému. Navrhujte obleèení, vlajku, hymnu, sázejte kvìtiny, stromy, starejte se o maják, moøe, obchodujte, èesejte stromy, pištì dopisy anebo bìžte nìco podniknout.

Nezapomeòte však na své sousedy, se kterými byste mìli navázat dobré vztahy a také na vlastní styl, který mùžete vyjádøit úpravami svého domu a sbíráním broukù, ryb, zkamenìlin, umìní, zaøízení, obleèení a doplòkù.

Online funkce:
Pozvat mùžete i své pøátelé z reálného svìta. Animal Crossing: Let’s Go to the City totiž obsahuje online multiplayer prostøednictvím služby Nintendo WiFi Connection, která umožòuje po vzájemné výmìnì tzv. friend-codes vzájemné návštìvy, bìhem kterých mùžete spoleènì nìco podniknout, obchodovat, hrát si nìjaké hry anebo jen tak chatovat. A to jak písemnì, tak hlasem. Hra totiž podporuje pøíslušenství Wii Speak.

Minimální konfigurace:
– herní konzole Wii
– ovladaè Wii Remote

Doporuèená konfigurace:
– herní konzole Wii
– ovladaè Wii Remote
– mikrofon Wii Speak