All Star Cheer Squad

Ve høe All Star Cheer Squad hráèky prožívají rok v životì roztleskávaèky, kdy se uèí novým sestavám, trénuje a snaží se dostat na místo kapitánky týmu. Energická hra obsahuje souboje týmù a souboje jedna na jednu, kde hráèky používají Wii Remote a nunchak pro provedení mnoha taneèních pohybù roztleskávaèek ze skuteèného svìta. Aby bylo pro hru All Star Cheer Squad zajištìno použití tìch nejmodernìjších pohybù, byl k vývoji pøizván svìtovì uznávaný choreograf Tony G, jehož práce je známá napøíklad z filmù série Bring It On (Bravo Girls!, Holky opìt v akci, Bravo Girls: Všechno nebo nic…). All Star Squad využívá možnosti Wii Balance Board a hráèky tak musí zapojit celé tìlo. Samozøejmostí je i možnost upravit vzhled roztleskávaèky a celého týmu, vèetnì tìla, oblièeje, vlasù a obleèení.