Age of Empires: Mythologies

Objevte v sobì um a nadání chrabrého a respektovaného vojevùdce, který svou armádu vždy dovede k velkolepému vítìzství!

Strategický žánr Nintendu DS prostì sluší. Pokraèování jedné z nejúspìšnìjších her tohoto žánru nabízí tøi komplexnì zpracované civilizace svìtových dìjin (egyptské, øecké a severské) – každá se pøitom mùže pochlubit svou vlastní unikátní singleplayer kampaní. Nechybí pohodlné a rychlé ovládání pomocí stylusu ani podpora souèasné hry více hráèù. Multiplayerová èást hry se samozøejmì pyšní odlišnými herními mapami a skýtá nìkolik rùzných bojových režimù vèetnì tzv. „skirmish“ módu, v nìmž roli živých protivníkù pøevezme umìlá poèítaèová inteligence. Sympatické je, že k vzájemnému pomìøení sil vám staèí pouze jedna originální kazeta s hrou – další hráèi si díky službì „Direct Download Play“ mohou multiplayerovou verzi doèasnì stáhnout. Jak už podtitul hry napovídá, vedle obrovských armád a dobového vybavení se doèkáme i mnoha mytologických prvkù, které zcela zásadním zpùsobem mohou ovlivnit výsledek bitev! Nakloòte si mýtická božstva na svou stranu a radujte se z velkolepého vítìzství!