Tom Clancy’s Ghost Recon Shadow Wars 3D

Jako velitel Ghosts, nejlepších sil zvláštních bojových operací na svìtì, je vaším úkolem zabránit ruskému ultranacionalistovi Yurimu Treskayevovi aby se dostal k moci. Pøes horké pouštì v Kazachstánu po vesnice na Ukrajinì a zmrzlé zemì na Sibiøi, musíte objevit a zneškodnit tajnou sovìtskou základnu “Dead Hand”, kterou Treskayev používá k vytvoøení armády letounù. Budete mít pøístup k plným zdrojùm, abyste sestavily, trénovali a vybavili svùj tým za použití nejnovìjších vysoce technologických zbraní a výzbroje.

Klíèové vlastnosti

  • Nový zpùsob jak prožít kritikami uznávanou sérii Ghost Recon – Objevte bohatou a hlubokou taktickou hru , která ještì nikdy pøedtím nebyla ve høe Ghost Recon
  • Vychutnejte si scény a efekty vyskakující pøed oèima ve 3D, kde nepøátelé a pøedmìty vypadají jako kdyby skákali na vás!
  • Nakloòte Nintendo 3DS™ systém, abyste se podívali za budovy a pøekážky a získali tak vìtší taktický výhled. -Použijte dotykovou obrazovku pro rychlou a snadnou navigaci na malé mapì.
  • Vycviète a øiïte nejlepší vojenskou jednotku. Vyberte si mezi šesti jedineènými tøídami, z nichž každá má své zvláštní schopnosti: Komando, Sniper, Rozvìdka, Inženýr, Kulometník a Zdravotník.
  • Odemknìte nové schopnosti a vybavení s pokrokem ve høe. vybavte své ghosts nejmodernìjším bojovým pøíslušenstvím a dokonce i letouny!
  • Snažte se zmaøit zlé plány ruských nacionalistù v hlubokém a vìrohodném Clancyho scénáøi
  • Prozkoumejte rùzná prostøedí s pøíchutí Východní Evropy
  • Story mod s 37 misemi pro vice než 30 hodin hraní
  • Odhalte 20 nároèných “potyèkových” misí se 3 úrovnìmi obtížnosti
  • Vyzvìte své pøátele – jedenáct duelových map “jeden na jednoho” vám umožní urèit kdo je nejlepší velitel èety zvláštních vojenských jednotek. Hrajte proti sobì navzájem na jednom 3DS!