The Sims 3

Svoboda nekoneèného poètu kreativních možností v The Sims 3 vás inspiruje a okouzlí øadou okamžikù, plných milých i nepøíjemných pøekvapení. Vytvoøte si milióny jedineèných simíkù a ovládejte jejich životy. Pøizpùsobte si jejich vzhled i povahové vlastnosti. Postavte jim dùm jejich snù – navrhnìte doslova vše od luxusních vilových interiérù až po útulné chaty. Poté vyšlete své simíky objevovat neustále se mìnící sousedství a setkávat se s dalšími simíky v centru mìsta.

Hlavní rysy:
Nové 3D živoucí prostøedí bez hranic
• Objevujte neustále mìnící se okolí, sejdìte se s kamarády v parku, dejte si na rande v bistru, navštivte sousedy, nebo konverzujte s podivnými postavami na høbitovì! Kdo ví, co se mùže stát?
• Obdivujte pøírodní krásy pláže, hor a dalších míst.
Nový nástroj Vytvoø si simíka (Create A Sim)
• Udìlejte si každého simíka, jaký vás napadne, s pomocí jednoduše ovladatelných nástrojù, umožòujících neomezené pøizpùsobování rysù oblièeje, barvy vlasù, oèí atd.
• Do detailu vytvarujte simíkovo tìlo do štíhlé, baculaté nebo svalnaté figury.
Nové charakterové vlastnosti
• Vymyslete si milióny rùzných povah s vlastnostmi, jako jsou zlo, umìnímilovnost, kleptomanie, nešikovnost, šílenství, romantika a další.
• Zvolením urèitých vlastností ovlivnìte chování simíkù. Udìláte neurotického romantika se zlatým srdcem nebo podivínského supergénia s temnou stránkou duše?
Nové neomezené možnosti pøizpùsobení
• Všichni si mohou pøizpùsobovat všechno – navrhnìte si a postavte domy a zaøiïte je tak, aby odpovídaly povahám simíkù.
• Upravte si vše od podlah, dekorací a trièek až po pohovky, tapety a žaluzie.
Nový rychlý a pøíjemný herní systém
• Vypoøádávejte se s krátko i dlouhodobými úkoly a sbírejte zasloužené odmìny.
• Simíci mohou sledovat náhodné cíle za úèelem rychlého výdìlku, kariérního postupu apod.