The Sims 3 Pets

Vytvoøte si domácí mazlíèky s vlastním rozumem. Vyberte si ze 40 plemen malých i velkých psù a více než 20 plemen koèek. Upravte si vzhled mazlíèkù a dejte jim typické povahové vlastnosti. Díky úžasné možnosti stát se pøímo mazlíèkem mùžete sami rozhodnout, jaké dovednosti si budou rozvíjet a jaká si splní pøání. Poté se ujmìte jejich ovládání a sledujte, jaká dobrodružství se dostaví – ve 3D! S novými silami karmy k hýèkání, èi trýznìní vašich simíkù a dalšími odemykatelnými zvíøátky budou jejich životy po boku s mazlíèky zábavnìjší.

VLASTNOSTI

  • Více mazlíèkù znamená více zábavy – K dispozici máte mnoho zvíøátek rùzných ras a široké kreativní možnosti, a proto svým simíkùm mùžete vytvoøit naprosto jedineèné pejsky èi koèièky. Možnosti jsou nekoneèné!
  • Staòte se zvíøátkem – Ovládejte pøímo jednotlivá zvíøata, dovádìjte s nimi, bìhejte a skákejte. Staòte se dokonalým pøítelem simíka, nebo mu proveïte poøádnou lumpárnu!
  • Mazlíèci mají své vlastní vlastnosti – Osobnosti mazlíèkù vašich simíkù mohou být prakticky jakékoli: mohou být lenoši, špindírové, drzouni, kazisvìtové, hraèièky èi nafoukanci.
  • Mazlíèci se mohou nauèit dovednostem – Koèky a psi se mohou nauèit lovit a provádìt rùzné kousky. S pomocí simíka se dokonce mohou nauèit, jak si sami obstarat potravu.
  • Nové síly karmy! Za Herní peníze (Play Coins) si mùžete kupovat rùzné síly karmy k dalšímu hýèkání, èi trýznìní simíkù.
  • Vymìòujte si simíky s pøáteli! Prostøednictvím funkce Nintendo StreetPass si mùžete vymìòovat simíky a jejich mazlíèky s pøáteli, kteøí také mají 3DS.