FIFA 12

FIFA 12

Další roèník neúspìšnìjší série videoherního fotbalu – FIFA od EA Sports stojí nenávratnì pøede dveømi a se spoustou novinek nikoli evoluèního, ale revoluèního charakteru zvoní a chce být vpuštìno do hráèova doupìte.

O FIFU 12 se postaralo kanadské studio Electronic Arts a zatímco ta nejinovativnìjší technologie Player Impact Engine zùstane zapovìzena majitelùm jiných platforem, verze pro Wii a Nintendo 3DS nebudou ochuzeny o žádnou další, stejnì tak úžasné, novinky.

Tìmi jsou napøíklad funkce Precision Dribbling (precizní driblink), která umožòuje útoèícím hráèùm mimoøádné jemnou kontrolu míèe a funkce Tactical Defending (taktická obrana) pøedstavuje defenzivní pojetí hry, které vyžaduje stejnou úroveò koncetrace a dovednosti jako v reálu.

O lepší chování poèítaèem øízených fotbalistù se postará nová funkce Pro Player Intelligence (inteligence profesionálních hráèù), což je nová technologie øízení umìlé inteligence a výkonu fotbalistù ovládaných poèítaèem.

Zmìn se doèkal také oblíbený mód kariéry, který je nyní rozdìlen do nìkolika hratelných epizod inspirovaných dìjinami skuteèného fotbalu. O výsledcích západù v jejich rámci budou rozhodovat také faktory jako morálka hráèù, jejich aktuální forma èi pozice v tabulce.

Co se audiovizuální stránky týèe, bylo cílem aby FIFA 12 pùsobila mnohem více jako skuteèné televizní pøenosy a to se vývojáøùm s novými technologiemi bez obtíží daøí. FIFU 12 si budou moci fanoušci Nintenda zahrát už letos na konzolích Wii a Nintendo 3DS.