Cubic Ninja 3D ss

V Cubic Ninja hrajete za malého stateèného ninju zvaného CC. Princezna vašeho milovaného království plus nìkolik dalších pøátel ninja byli uneseni. Záleží jen na vás abyste všechny zachránil! Musíte se prokousat více než 100 úrovnìmi – bludištìmi a porážet protivníky jako Woofbota, Scorchbota a další! Vaši nepøátelé budou navíc využívat elementárních síl vìtru nebo vody, aby vás zastavili.

V jednotlivých levelech budete nalézat svitky, které vám umožní pøístup ke ètyøem schopnostem, které vám pomohou v øešení úrovní. Zmenšení umožní se lépe vyhnout pastem, Switch push umožòuje maèkat tlaèítka ze vzdálenosti. Ninja hvìzdice je útoènou zbraní a štít dìlá to co dìlá každý štít. Pokud máte problém pøekonat nìjakou úroveò, mùžete si navíc øíci høe o pomoc a ona vám defaultnì poskytne nìjaké schopnosti do zaèátku. Kromì pøíbìhové èásti hra nabídne Time Attack, Survival a Level Creator.

Cubic Ninja pro Nintendo 3DS je hra, která vám umožní hrát, aniž byste se dotkli tlaèítka. Staèí naklonit Nintendo 3DS a vydat se na øešení nároèných hádanek.