Asphalt 3D

Usednìte za volant svého vysnìného auta nebo kola a udìlejte si jméno ve tøetím pokraèování slavné závodní hry Asphalt, nyní v plném 3D.

Ponoøte se do srdce svìta podzemního závodìní, kde se respekt a peníze získávají díky honièkám a bouraèkám. Vytlaète své protivníky ze silnice a vyhnìte se policiejním zátarasùm, abyste pøilákali televizní helikoptéry natáèející živì vaše pozoruhodné výkony.

Klíèové vlastnosti

  • Bohatá, stereoskopická 3D grafika závodù a take menu.
  • Hra navržena tak, aby plnì využila výhody 3D obrazovky, když se proplétáte v honièkách mezi auty pár centimetrù od obrubníku a procházíte menu, které vyskakuje pøímo z obrazovky.
  • 42 licencovaných vozidel (auta a kola) od prestižních výrobcù jako je Ferrari, Lamborghini, Audi a Ducati.
  • Závod v 17 svìtových ikonických mìstech jako Paøíž, Tokyo a Las Vegas s rùznými povrchy tratí, zkratkami a senzaèními skoky.
  • Až 6 hráèù mohou vyzývat jeden druhého lokálnì v bezdrátovém modu.
  • Kompletní prvky StreetPass vèetnì Virového øazení a Virové stopy!
  • Sdílejte své výsledky a pošlete svou stopu ostatním hráèùm pro otevøení exkluzivních herních pøedmìtù nebo získání extra bonusu na umístìní v garáži.
  • Vyèerpávající možnosti tuningu k dosažení špièkového výkonu vašeho vozidla.
  • Více modù pro více legrace!
  • Rùzné výzvy k vysoké rychlosti za hranicí normálního závodu: “cash attack”, “vigilante”, “high speed chase”, “drift”, “time trial”, “duel”, “leader of the pack” pro vìtší hodnotu pøi opakovaném hraní.