Zubo

Hráèi vstupují do svìta Zubalon, aby pomohli jeho pestrobarevným, bláznivým obyvatelùm, Zubonùm, porazit zlou sílu, která usiluje o svìtovou nadvládu. Hráèi se mohou spøátelit se Zubony, které cestou potkají, krmit je, pomáhat jim získat zkušenosti a sílu a asistovat jim v jejich bitvách s nepøáteli, podlými Zombony.

Klíèovým nástrojem hry Zubo je hudba, která se objevuje na Zubalonu od melodických rostlin až po místní hudební peníze. Hráè používá hudbu pro postup bitvami, kdy synchronnì svým stylusem a poklepává v jejím rytmu!

Ve høe Zubo naleznete 55 rùzných Zubonù, které mùžete najmout do své družiny, spoustu interakcí a miniher a budete prozkoumávat svìt Zubalonu – to vše zaruèuje, že Zubo vám na Nintendo DS pøinese velmi kvalitní zábavu.